Ekonomi

Inledning
Tegneby Fibers fibernät är färdigbyggt, men uppbyggt för att kunna hantera fler anslutningar i framtiden. Denna sida förklarar vad en fiberanslutning till Tegneby Fiber innebär, ekonomiskt.
Vid uppstarten av föreningen tillämpades initial medlemsinsats, men detta görs inte längre. Efter anmälan om anslutning till föreningen faktureras de kostnader som en anslutning medför, i sin helhet.

Ängholmarna, OrustAffärsmodell
En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar genom att exempelvis köpa föreningens tjänster. I vårt fall har föreningen som syfte att bygga och underhålla ett fibernät. Inriktningen är att vi skall bygga ett öppet fibernät där föreningen tillhandahåller ett belyst fibernät för medlemmarna där de kan köpa sina egna tjänster från valfri tjänsteleverantör. I vanligt språk: Föreningen står för nätet och driften av det och den enskilde kan teckna avtal med vilken bredbands-, tv- eller telefoni-operatör som helst (inom kommunikationsoperatörens utbud).
Föreningen har valt Zitius Service Delivery som kommunikationsoperatör (den som handhar drift av aktivt nät) vilket innebär att det tjänsteutbud som våra medlemmar kan välja på återfinns på Zitius portal: www.zmarket.se.
Föreningen tillhandahåller också ett grupptjänsteavtal med ComHem som innehåller bredband (100/100), TV-paket (ComHem Silver) och IP-telefoni (s.k. TriplePlay).
Upplägget är då i huvudsak tudelat, så att medlem kan välja:
1. Gruppavtal – Medlem tecknar tjänsteavtal med föreningen som fakturerar totalkostnad för tjänst och nätavgift till medlemmen. Kostnad f.n. 400 kr/mån inkl nätavgift till föreningen.
2. Tjänst från öppna nätet – Medlem tecknar avtal med tjänsteleverantör direkt från zmarket.se. Tjänstekostnaden faktureras då av tjänsteleverantören och nätavgift (f.n. 65 kr/mån) från föreningen.

Bidrag
För att finansiera byggnationen av fibernätet sökte föreningen och fick beviljat bidrag från Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket). Bidraget är på 40% av byggkostnaden för det passiva nätet och kan sökas en gång. Kostnaden för byggnation delades solidariskt mellan alla som valde att ansluta sig från start.

Insats (Medlemsinsats/Kapitalinsats)
Den ursprungliga nätbyggnationen finansierades av föreningsmedlemmarnas kapitalinsatser och bidrag från Landsbygdsprogrammet. Fortsatt/Framtida utbyggnad kommer att finansieras av främst insatser från framtida medlemmar.
Västra Orust Skärgård
En insats i en ekonomisk förening utgör medlemmens andel av den gemensamt ägda föreningen. Dessa pengar används av föreningen för investeringen i fibernätet, men den förverkas aldrig för medlemmen. En medlem som begär utträde får tillbaka sin insats. Föreningens stadgar statuerar hur och på vilket sätt man får tillbaka sin insats.
Medlemsinsatsen i Tegneby Fiber är f.n. 18600 kr per anslutningspunkt.

I framtiden kan insatsen komma att justeras nedåt om föreningens ekonomi tillåter och i så fall kommer delar av medlemmarnas insatser att återbetalas.

Ett alternativ till insatser från medlemmar är att låna på bank, men då blir det dyrare i driftsfasen, då långivare normalt kräver att man betalar ränta.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är en årlig avgift som betalas av alla medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften används till förvaltningskostnader för exempelvis föreningsstämmor. Avgiften fastställd av medlemsstämman och är f.n. 200 kr/år.

Anslutningsavgift
För att färdigställa anslutningen till en fastighet krävs grävning på tomtmark, fiberblåsning och fiberteknisk installation. För dessa moment utgår en anslutningsavgift.
Anslutningsavgiften är ett engångsbelopp och återbetalas ej. Avgiften är belagd med moms.
För tillkommande anslutningar efter nätets färdigställande är anslutningsavgiften minst 6400 kr inkl moms.
Om den totala kostnaden för föreningen för anslutningen överstiger 25000 kr inkl moms kan föreningen komma att ta ut en högre anslutningsavgift för att få kostnadstäckning.

Sjöbodar utanför OrustNätavgift
För att täcka de kostnader som föreningen har för nätet när det är i drift kommer en nätavgift att tas ut. Den skall täcka kostnader för avskrivning, försäkring, underhåll och reparationer, operatörskostnader, administration etc.
Nätavgiften är f.n. 65 kr/mån.

Kalkyl
En investering på tiotusentals kronor kan tyckas vara dyr, men kalkyler som gjorts visar att investeringen kan vara återbetald på bara några få år då man kan spara pengar på att köpa bredbandsuppkoppling, telefoni och TV-abonnemang med bredband via fiber i paket. Den snabbare internetuppkopplingen skapar också stora möjligheter, t.ex. att utnyttja tjänster via bredband som kräver större bandbredd, t.ex. jobba med bandbreddskrävande arbeten på distans.

Finansiering för fastighetsägare
För att underlätta för privatpersoner att kunna investera i bredband via fiber har Orust Sparbank tagit fram ett lån anpassat för insats i fiberförening. Se orustsparbank.se för kontaktinformation.

Lämna ett svar