Ekonomi

Inledning
Styrelsen i Tegneby Fiber Ek. för. valde från starten av verksamheten att ha en något högre medlemsavgift och första insats än flera andra föreningar i närområdet, 200 kr medlemsavgift och 300 kr insats. Detta var ett medvetet val eftersom erfarenheten från andra föreningar är att en för liten summa inte räcker till för att marknadsföra föreningen på ett tillräckligt bra sätt. Det kan också komma att behövas visst kapital för t.ex. förprojektering, olika avgifter etc. Ett för litet startkapital leder till att framfarten begränsas pga att inte medlemsantalet inte ökar alls eller i för långsam takt.
22/2 2017: Fr.o.m. att föreningen började fakturera slutliga insatsbelopp i december 2016 tillämpas inte längre initial insats vid inträde i föreningen utan vid tiden för medlemsansökan gällande insatsbelopp faktureras efter inträde i sin helhet.

Ängholmarna, OrustAffärsmodell
En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar genom att exempelvis köpa föreningens tjänster. I vårt fall har föreningen som syfte att bygga och underhålla ett fibernät. Inriktningen är att vi skall bygga ett öppet fibernät där föreningen tillhandahåller ett belyst fibernät för medlemmarna där de kan köpa sina egna tjänster från valfri tjänsteleverantör. I vanligt språk: Föreningen står för nätet och driften av det och den enskilde kan teckna avtal med vilken bredbands-, tv- eller telefoni-operatör som helst.
Som princip används att föreningen bygger nätet fram till tomtgräns (= klippt gräsmatta, plattgång, garageuppfart el motsv.) och medlemmen gräver själv på tomtmark/trädgårdstomt. Grävning på egen tomt kan vara ROT-berättigat.
22/2 2017: Föreningen har valt Zitius Service Delivery som kommunikationsoperatör (den som handhar drift av aktivt nät) vilket innebär att det tjänsteutbud som våra medlemmar kan välja på återfinns på Zitius portal: www.zmarket.se. Vi arbetar också med att ta fram ett tjänste-gruppavtal som alla våra medlemmar kan välja om de vill. Det avser då ett tjänstepaket innehållande TV-paket, bredband och telefoni (s.k. TriplePlay).
Upplägget är då i huvudsak tudelat, så att medlem kan välja:
1. Gruppavtal – Medlem tecknar tjänsteavtal med föreningen som fakturerar totalkostnad för tjänst och nätavgift till medlemmen. Totalkostnad troligen knappt 400 kr/mån totalt.
2. Tjänst från öppna nätet – Medlem tecknar avtal med tjänsteleverantör direkt från zmarket.se. Tjänstekostnaden faktureras då av tjänsteleverantören och nätavgift (c:a 70-115 kr/mån) från föreningen.

Bidrag
För att finansiera byggnationen av fibernätet har föreningen sökt och fått beviljat bidrag från Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket). Bidraget är på c:a 40% av byggkostnaden för det passiva nätet och kan sökas en gång. Det innebär att för den fastighetsägare som väljer att inte ansluta sig ”när tåget går”, dvs nu, med största sannolikhet får ansluta sig till en avsevärt högre kostnad.

Insats
För att få in det kapital i föreningen som skall användas till att finansiera den del av byggnationen Västra Orust Skärgårdsom inte finansieras av bidrag behöver medlemmarna bidra med en insats. En insats i en ekonomisk förening utgör medlemmens andel av den gemensamt ägda föreningen. Dessa pengar används av föreningen för investeringen i fibernätet, men den förverkas aldrig för medlemmen. En medlem som begär utträde får tillbaka sin insats. Föreningens stadgar statuerar hur och på vilket sätt man får tillbaka sin insats. Erfarenhetsmässigt ligger insatsen i en fiberförening på mellan 10000 kr och 30000 kr. Tegneby Fiber har via stämmobeslut bestämt medlemsinsatsen till 18600 kr per anslutningspunkt.

För en fastighetsägare som ansluter sig efter att nätet börjar byggas/är byggt kommer insatsen att vara precis den samma som den är för alla andra medlemmar vid tidpunkten för anslutning, men anslutningsavgiften (se nedan) kommer att vara högre.

I framtiden, kan insatsen komma att justeras nedåt om föreningens ekonomi tillåter och i så fall kommer delar av medlemmarnas insatser att återbetalas.

Ett alternativ till insatser från medlemmar är att låna på bank, men då blir det dyrare i driftsfasen, då långivare normalt kräver att man betalar ränta.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är en årlig avgift som betalas av alla medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften används till förvaltningskostnader för exempelvis föreningsstämmor. Avgiften är fastställd av 2016 års stämma till 200 kr/år.

Anslutningsavgift
Då nätet är färdigbyggt skall tekniken kopplas in i varje fastighet. Då kommer föreningen att ta ut en anslutningsavgift för arbete och material. Vissa föreningar anlägger nätet ända fram till fastigheten och tar då ut kostnaden för kanalisationen/byggnationen på tomtmark som en anslutningsavgift, men då blir den inte ROT-berättigad. Det blir därför sannolikt billigare att stanna vid tomtgränsen och låta medlemmen själv bekosta kanalisationen in i fastigheten. Med detta upplägg blir anslutningsavgiften någonstans mellan 1000 och 5000 kr (engångsbelopp, återbetalas ej).
[2016-10-19] Enligt stämmobeslut så kommer den maximala kostnaden för en anslutning att vara 1500 kr + moms (totalt 1875 kr) per anslutning.

För en fastighetsägare som ansluter sin fastighet i efterhand kommer föreningen att ta ut förhöjd anslutningsavgift för att täcka de kostnader som detta medför.

Exempelvis: en anslutning kostar totalt 18600 kr + 1875 kr = 20475 kr. Två anslutningar från en anslutningspunkt kostar 18600 kr + 2 x 1875 kr = 22350 kr.

Sjöbodar utanför OrustNätavgift
För att täcka de kostnader som föreningen har för nätet när det är i drift kommer en nätavgift att tas ut. Den skall täcka kostnader för avskrivning, försäkring, underhåll och reparationer, operatörskostnader, administration etc. [2016-10-19] Vi räknar med att nätavgiften kommer att hamna på knappt 100 kr per månad.

Kalkyl
En investering på tiotusentals kronor kan tyckas vara dyr, men kalkyler som gjorts visar att investeringen kan vara återbetald på bara några få år då man kan spara pengar på att köpa bredbandsuppkoppling, telefoni och TV-abonnemang med bredband via fiber i paket. Den snabbare internetuppkopplingen skapar också stora möjligheter, t.ex. att utnyttja tjänster via bredband som kräver större bandbredd, t.ex. jobba med bandbreddskrävande arbeten på distans.

Finansiering för fastighetsägare
För att underlätta för privatpersoner att kunna investera i bredband via fiber har Orust Sparbank tagit fram ett lån anpassat för insats i fiberförening. Se orustsparbank.se för kontaktinformation.

Kommentera